OpenGL ESで使用可能なプリミティブ

最終更新日04 Sep 2013 08:40

プリミティブ名 OpenGL ESで使用可能かどうか COLLADAの場合
GL_POINTS O X
GL_LINE_STRIP O linestrips
GL_LINE_LOOP O X
GL_LINES O lines
GL_TRIANGLE_STRIP O tristrips
GL_TRIANGLE_FAN O trifans
GL_TRIANGLES O triangles
GL_QUADS X X
GL_POLYGON X polylist


files

サポートサイト Wikidot.com